Kroppsanalys / Impedansmätning Inbody 970

This post is also available in: English

InBody 970 kroppsanalys

Kroppssammansättning

Få en unik inblick i din inre hälsa hur vatten, mineraler, muskler och fett är fördelade. Vår avancerade InBody 970 mäter även din cellhälsa (fasvinkel) och den visar vatten både inne i cellerna (ICW) och utanför cellerna (ECW) samt talar om hur mycket av ditt fett som är det vicerala (farliga) fettet.

Vikten är inte relevant om du inte vet vad den består av. Att göra en kroppskompositionsanalys, eller kroppsscanning, där man mäter de exakta förhållandena mellan muskler, skelett, fett och vätska är en förutsättning för att förstå sambandet mellan hälsa, mat och träning. En kroppsanalys med Inbody 970 kan jämföras med en DEXA-röntgen och är den första i sitt slag att INTE använda förprogrammerad empirisk data som ålder, kön eller om du har en standard eller atletisk kroppsbyggnad. Du får veta hur just din kropp är uppbyggd inuti. Du får en omfattande analys av ditt hälsotillstånd och status på hur muskler, fett och vätska är fördelad i ben, armar och bål samt i vilken balans de befinner sig.

Så här fungerar det

Inbody 970 är marknadens mest exakta multi-frekvens bioimpedance mätare. Den ger dig svar på din sammansättning av bl.a muskler, fett, mineraler, vatten på cellnivå och bentäthet. InBody 970 använder 8 polära taktila elektroder genom vilka en svag elektrisk ström skickas genom kroppen. Motståndet från impulserna i de olika vävnaderna och vätskorna mäts och du får direkt svar på din unika sammansättning i 5 olika impedansläsningar för kroppens bål och fyra extremiteter. Denna exklusiva djupgående InBodyanalys ger korrekt resultat för total kroppssammansättning.

Inbody 970 kroppssammansättningsanalysator användas i bl.a. rehabilitering, idrottsmedicin och neurologi. Inbody är idag marknadens enda bioimpedansmätare som inte använder empirisk data för resultat. Därför har elitidrotten, svenska olympiska kommittén, universitetssjukhusen och forskningsvärlden kunnat godkänna den i sin verksamhet. Inbody är utrustad med teknik som uppnår hög tillförlitlighet i korrelation med DEXA, den gyllene standarden för kroppssammansättningsanalys.

Din första mätning tar c:a 30 min inklusive en noggrann genomgång av ditt resultat. InBody är en bio-impedansmätare som har åtta mätpunkter. Mätprocessen är enkel då du står barfota på en plattform samtidig som du håller i två handtag. InBody använder sig inte av empiriska data som påverkar testresultat. Därför används InBody i forskning och elitidrott och har en jämförbarhet mot DEXA röntgen på 98%.

Vad ger analysen dig

En InBody-analys hjälper dig att lägga upp en strategi mot just dina målsättningar. Du får underlag för att skapa ett träningsprogram som är baserat på fakta om din kropp. InBody förenklar träningsuppföljning och resultatet blir tydligare. Det är intressant att se nuläget inuti kroppen i siffror. Att kunna följa upp din satsning och se förändringen i kroppssammansättningen är mycket motiverande.

InBody-kroppssammansättningsmätningen ger en objektiv bild av kroppen. InBodymätningen är till hjälp vid uppföljningen av hälsa och träning, matvanor, viktkontroll och vid andra levnadsförändringar.

 Mätningen sker så att du står barfota på apparaten och håller i handtagen under någon minuts tid.
 Mätningen bör göras på fastande mage, gärna minst två timmar efter maten.
 Besök toaletten före mätningen.
 Ingen idrott, bastu eller dusch före mätningen.
 Stå upp i minst 5 min före mätningen.
 För att få den rätta vikten, klä dig i tunna kläder, helst enbart trosor/kalsonger.
 Uppföljningsmätningarna bör göras vid liknande förhållanden som tidigare mätningar.
 Mätning kan inte göras om du är gravid, har en pace-maker eller har ett amputerat ben/fot eller en amputerad arm/hand.
 Mätning kan göras på personer från 3 år och uppåt men förutsätter att man klarar av att stå upp och hålla i två handtag och stå helt stilla och inte prata i c:a en minut.
 Mätningsresultatet kan bli missvisande ifall du äter vätskeutdrivande mediciner eller har metall-implantat.

1. Personlig information (ID) – kön, ålder, vikt, längd och datum för testningen.

2. Kroppens sammansättning (Kehon koostumus) – Innehåller preciserad information om kroppens sammansättning. Kroppens vätskor: ICW (intracellulär) anger totala mängden vätska inuti cellerna och ECW (extratracellulär) anger vätskemängden utanför cellerna. ICW och ECW tillsammans utgör den totala vätskemängden i kroppen. Vätskan utanför cellerna (ECW) berättar om din vätskebalans. Ifall för mycket vätska samlas utanför cellerna förorsakar det svullnad (ödem). Proteinmängd: proteiner är musklernas och hudens huvuduppbyggnadsmaterial. Mineraler: mineraler finns både i skelettet (ca 80 %) och i kroppens vätskor (ca 20 % av totala mineralmassan). Värdet anger totala mineralmängden i kg samt totala skelettmassan (= osseous). Mineralmängden kan inte direkt mätas med denna analys, utan är endast uppskattat utifrån de andra värdena. Fettmängd: totala mängden fett, inbegripet underhudsfett, fett mellan organen och fett i musklerna. Totala mängden massa: massa utan fett + massa med fett. Viitearvo = referensvärde eller normalvärde för en person av samma kön och samma längd.

3. Muskel-fett balans (Lihas-Rasvadiagnoosi) – i analysen jämförs relationen mellan totala vikten, musklernas vikt och fettets vikt. Strecket anger viktens relation jämfört med en lika lång persons referensvärde (100 %). Värdet framför strecket anger din verkliga vikt samt mängden muskler och fett. Av dessa värden kan du utläsa vad som utgör största delen av din vikt. Idealiskt är om staplarna bildar ett D, dvs. att den relativa andelen muskelmassan är stor och fettmängden liten. Kost och motion påverkar muskelmassan positivt (mera) och fettmängden negativt (mindre).

4. Viktanalys – Analysen har samlat ihop de vanligaste värdena inom viktkontroll: viktindex (kg/m2, normalvärde 18,5-25,0), fettprocent (normalvärde: män <20% och kvinnor <28%) samt midja-höft-relation. OBS! Midja-höftrelationen är uppskattad. Om viktindexet överstiger normalvärdet och mängden muskler är riklig behövs ingen viktnedgång!

5. Muskelbalans – Översta strecket anger muskelmassan (kg) jämfört med en jämnlång persons referensvärde, mellersta strecket anger kroppsdelens muskelmassa i % jämfört med en jämnlång persons referensvärde och understa prickade strecket visar muskelmassan (%) jämfört med din egen vikt. Det understa strecket har ingen egentlig betydelse, så den kan vi bortse från.

6. Visceral Fat – Anger mängden fett i buken runt de inre organen. Värdet presenteras i kvadratcentimeter (cm2) och mäts i midjan. Rekommenderat värde oberoende av ålder är under 100 cm2. Detta är ett viktigt värde med tanke på hälsan och ett värde över 100 tyder på ökade hälsorisker. Speciellt risken för diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar ökar kraftigt.

7. Vätskeindex – Indexet till vänster anger relationen mellan vätskan utanför cellerna samt kroppens totala vätskemängd (ECF/TBF) och normalvärdet är 0,31-0,35. Indexet till höger (ECW/TBW), vars normalvärde är 0,36-0,40, anger kroppens vätskemängd i förhållande till kroppsvikten. Med detta värde kan man se om det finns ansamlat extra vätska i någon del av kroppen (segmentellt vätskeindex). En onormal vätskebalans kan bero på bl.a. följande saker; medicinering, hjärtsvikt eller annan sjukdom, ifall du suttit eller stått en längre tid i samma ställning, bastubad, ifall du ätit nära inpå testet, mensperioden, graviditet eller tung träning. Andra orsaker kan vara undernäring hos åldringar eller sarkopeni, dvs. muskelförtvining hos åldringar. Personer med hög fetma får vanligen också ett högre vätskeindex pga. att det inne i fettceller finns mindre mängd vätska än i andra celler.

8. Allmänna värden, sammandrag – De allmänna värdena i högra kanten (näringsutvärdering, viktkontroll, viktanalys osv) visar en allmän utvärdering av kroppens sammansättning. Du får en snabb överblick av de olika delområdena ifall de är normala eller inte. 

9. Viktkontroll – Visar hur mycket du skulle behöva öka/minska i vikt eller muskelmassa. Detta kan motivera dig och är ett bra riktmärke för motionärer. Om du är 0-5 kg från din idealvikt kan du räkna att du har normalvikt. Idealvikten är uträknad för män med en fettprocent på 15 % och för kvinnor med en fettprocent på 23 %. Din önskvärda vikt är således din nuvarande vikt +/- viktkontroll och viktkontrollen är fettkontroll + muskelkontroll. Fitness-index – Resultatet är närmast ett index som man kan följa med ifall man mäter flera gånger, ett högre värde är bättre. Det är inte meningsfullt att jämföra sig med andra. Riktvärden för detta index är att under 70 tyder på spinkighet eller fetma, ett index på 70-90 är normalt och ett värde över 90 tyder på att man är kraftig/muskulös.

10. Impedans – InBody 970 mäter kroppssammansättningen med impedans (elektriskt motstånd) och med 8 olika frekvenser för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt.

11. Mätningshistoria (Body Compasition History) – Apparaten har möjlighet att spara din personliga information (ID) och skriver ut uppföljningstabeller av dina senaste 8 mätningar, så att dina egna jämförelser blir lätta. Du kan själv ladda ner appen Inbody. Genom att skapa ett konto och ange ditt mobilnummer så kan du ta del av mycket av din mätningshistorik. Dock är den inte lika utförlig som de papper vi printar ut åt dig på plats.

12. Tilläggsuppgifter – Apparaten visar även värdena obesity degree (viktindexet i % av mitten på normalområdet 21,75), kroppens cellmassa (cellernas inre vätskemängd + proteinmassa, BCM), skelettets mineralmassa (BMC), överarmens omkrets (AC), uppskattade basförbrukningen av energi per dygn (BMR) och armens fettfria omkrets (AMC).

Förkortningar:
WHR = Waist Hip Ratio – förhållandet mellan midja och höft
ECW = External Cell Water – vatten utanför cellen
TBW = Total Body Water – kroppens totala vattenmängd
ECF = External Cell Fluid – vätska utanför cellen
TBF = Total Body Fluid – kroppens totala vätskemängd
BCM = Body Cell Mass – kroppens cellmassa
BMC = Bone Mineral Content – benmärgens mineralmängd
BMR = Basal Metabolic Rate – basalomsättningen
AC = Arm Circumference – armens omkrets
AMC = Arm Muscle Circumference – armens muskelyta

Blodtrycksmätning, puls och blodets syremättnad

Har du eller har du haft högt eller lågt blodtryck kan det vara en god ide att mäta blodtrycket regelbundet. Även om du tror du är i god hälsa kan det vara klokt att testa blodtrycket någon gång då och då. Detta för att upptäcka eventuella sjukdomar eller ohälsa i god tid. Har du ett för högt blodtryck är detta en indikation på att hjärtat måste arbeta extra hårt för att kompensera för något.

Ett för högt blodtryck beror oftast på dålig hälsa eller sjukdom. Oftast är det för att ett eller flera blodkärl är igenkalkade pga en ohälsosam livsstil. Risken med att gå runt med ett för högt blodtryck är att du ligger i riskzonen för att drabbas av hjärt och kärlsjukdom. I värsta fall kan det leda till hjärtinfarkt med dödlig utgång om man inte upptäcker eller behandlar det i tid.

Ett förhöjt blodtryck kan ibland ge symptom som huvudvärk och svullnad men oftast vet man inte om att man har ett för högt blodtryck innan man testar det.

Vissa individer kan genetiskt ha ett något förhöjt blodtryck men då ligger det oftast stabilt i överkant av ett normalvärde och klassas då som ”normalt” för den personen. Ett för lågt blodtryck är oftast genetiskt men kan också bero på sjukdom, blodbrist eller näringsbrist.

För att fastställa att man har ett för högt eller för lågt blodtryck behöver man göra 3 oberoende mätningar med en viss tidsintervall. 

Blodtrycksmätning
Att tänka på: Sitt ner minst 10 minuter innan mätningen och försök komma ner i varv. Kommer du direkt från en träning kan du nämligen ha ett förhöjt blodtryck av naturliga och hälsosamma skäl. Då blir mätningen missvisande. Undvik föda och dryck med koffein två timmar innan mätningen. Likaså försök undvik nikotin såsom cigaretter och snus. Meddela din om du har sovit dåligt natten innan eller om du har en sjukdom (eller förkylning) vid tidpunkten för mätningen.

Syremättnad
För att få ett så säkert värde som möjligt är det bra att tänka på det här:

  • Värm dina fingrar om de är kalla.
  • Använd inte nagelack eller lösnaglar.
  • Var stilla under mätningen, undvik kraftiga eller häftiga rörelser.
  • Var inte i starkt ljus när du gör mätningen.

Puls
I samband med blodtrycksmätning och kontroll av blodets syremättnad så tar vi även din vilopuls.

Din puls säger mer än du kanske tror. Att ha hög puls i viloläge kan vara ett tecken på att du är sjuk eller är på väg att bli, till exempel. Men vad är egentligen vilopuls och maxpuls? Vi förklarar skillnaden.

Ja, vad är vilopuls? Vilopulsen är den puls du har då du är helt avslappnad. Det bästa sättet att mäta vilopulsen är på morgonen då du är lugn, innan koffein eller jobb intar kropp och tankar. Om din vilopuls ligger på 60 betyder det att ditt hjärta pumpar 60 slag i minuten. En lägre vilopuls är ett tecken på att hjärtat är mer effektivt, vilket är vanligt hos vältränade personer. Gunde Svan sägs ha haft en vilopuls på 32 under sin skidkarriär, till exempel.

Hur mäter jag min vilopuls? Det finns flera sätt. Enklast är att ta pulsen på morgonen, strax efter att du vaknat, eller om du vilat 10–15 minuter. För att kunna jämföra puls från gång till gång är det viktigt att du mäter pulsen vid ungefär samma tidpunkt vid varje tillfälle. Börja förslagsvis när du nyss vaknat. Placera pek- och långfinger mot handled eller på sidan av halsen för att mäta pulsen. Ta tid en minut och räkna dina hjärtslag. En normal vilopuls brukar ligga på ca 60–80 slag i minuten, men det är ganska individuellt.

Okej, men vad är då maxpulsen? Den maximala pulsen som uppnås vid ansträngning kallas maxpuls. Detta högsta antal slag som ditt hjärta kan slå är också individuellt och till viss del genetiskt. Till skillnad från vilopuls så säger maxpuls inte jättemycket om huruvida du är vältränad eller inte. Rent generellt sjunker även maxpulsen med åldern.

Hur mäter jag maxpulsen? Att uppnå maxpuls genom träning är, som du redan räknat ut, betydligt mer ansträngande än att ta vilopuls. Det bästa är till exempel ett maxpulstest, med riktigt hårda intervaller i backe eller längre motlut. Du behöver vara både utvilad och uppvärmd för ett maxpulstest, så du orkar ta ut dig. För det är jobbigt att komma upp i maxpuls. Kör ett antal intervaller tills du inte orkar ta ett steg till: då är det läge att lägga dig ner, sätt fingertopparna mot handleden och räkna maxpulsen. För en mer ungefärlig uppskattning av maxpuls är uträkningen 220 minus din ålder en hyfsad indikator på var du ligger.

 

Värden för ett hälsosamt och normalt blodtryck

Systoliskt tryck dvs blodtrycket när hjärtat kontraherar och pumpar ut blodet bör ligga på mellan 100-140 mmHg.

Diastoliskt tryck dvs blodtrycket när hjärtat vidgas och fylls med blod bör ligga på mellan 60-90 mmHg.

Exempel på ett normalt blodtryck är alltså 122/80. Exempel på ett för högt blodtryck är 166/105.

mmHg är förkortningen på millimeter kvicksilver.

Pulsen hos vuxna och hos barn

En vuxen person som vilar brukar ha en puls på mellan 60 och 70 regelbundna slag per minut. En vältränad person har ofta lägre vilopuls, mellan 45 till 55 slag per minut eller ännu lägre. 

Hos barn under ett år kan pulsen vara upp till 160 slag per minut. Ända upp till tioårsåldern slår ett barns hjärta vanligen upp till 110 slag per minut i vila. Barn över tio år har vanligen en puls på 60 till 80 slag per minut.

Kroppen behöver syre för att fungera

Luften du andas in i lungorna innehåller syre som kroppen behöver. Blodet transporterar sedan syre från lungorna till kroppens celler och vävnader. Hur mycket syre du har i blodet anges i procent.

Värdet hos en frisk person bör ligga mellan 95 och 100 procent.

En ung frisk individ har cirka 97% oxygensaturation (syremättnad) i blodet men värdet sjunker med åldern. Värden under 90% har på sikt en skadlig inverkan på kroppen och värden under 70% är potentiellt livshotande. 

Ibland ges syrgas vid låg syresättning men en alltför hög oxygenhalt i inandningsluften och vävnaderna kan också vara skadlig. Det finns så gott som aldrig någon anledning att höja syremättnaden över det normala för åldern.

Vid en vägning får du med dig upp till 7 olika resultatblad.

This post is also available in: English